• Hvis du vil ønske at anvende
  Kvæg som naturpleje
 • Hvis du vil ønske at anvende
  Kvæg som naturpleje
 • Hvis du vil ønske at anvende
  Kvæg som naturpleje

Kvæg som naturplejere

Fordele ved kvæg

Da kvæg ikke har fortænder i overmunden, river de planterne af ved hjælp af tungen. Derfor kan de ikke være så selektive i deres plantevalg.

Generelt er kvæg gode til naturpleje, fordi de æder et bredt sortiment af de planter, der gror på arealerne.

Som drøvtyggere har de behov for at æde groft materiale og æder meget gerne friske, grønne skud.

Det giver en afgræsning, hvor der tages noget over hele arealet.

Kvæg afgræsser gerne både fugtige og tørre områder.

Mens de græsser, træder de vissen plantevækst ned, og det giver plads og lys til ny vækst.

Kvæg er så tunge, at de træder hul i plantedækket i de vådere områder. På den måde dannes der en god mosaik af knolde og huller med vand der giver mulighed for et rigt insekt- og planteliv. Desuden opstår der særlige mikrohabitater ved kokasser, der også giver levested for en række insekter.

Kvæg foretrækker græsser og halvgræsser fremfor urter. Græs udgør næsten tre fjerdedele af føden. Urter og vedplanter udgør nogenlunde ligeligt fordelt resten.

Dyrene afgræsser kun vedplanter i begrænset mængde.

Kvæg er gode til at holde tagrør og siv nede, fordi de æder de friske skud og nedtramper jordstænglerne.

Ulemper ved kvæg

Ved ekstensiv græsning kan kvæg normalt ikke hindre tilgroning med træer og buske på langt sigt. Det kræver derfor en supplerende indsats. Kvæg fjerner ikke så store mængder næringsstoffer ved afgræsning, som det er tilfældet, når man tager slæt, kvæg fjerner kun ca 10 % af de næringsstoffer der dannes på marken.

Offentlig adgang til arealer med kvæg

I forhold til publikum vil det ofte være et problem at have en tyr gående. Det samme gælder arealer, hvor der er køer, der kælver. Her kan koens stærke moderinstinkter være en risiko for besøgende, hvis de kommer mellem ko og kalv.

Der bør aldrig tages hunde med ind på græsarealer med kvæg, fordi kvæget kan føle sig truet af dem. Det gælder både løsgående hunde og hunde i snor.

Kilder

 • Græsning og høslæt i naturplejen, Rita M. Buttenschøn
 • Kødkvæg som naturplejere - En manual omkring
 • afgræsning af naturarealer med kødkvæg
 • Pleje af hedelyng - opskrift, Mons Kvamme, Norge
 • Temahæfte Naturpleje, Dansk Fåreavl
 • Hyrdetimer, Håndbog i fårehold og naturpleje,
 • Annette Holmenlund, 2007.