• Hvis du ønsker at anvende
  Geder som naturpleje
 • Hvis du ønsker at anvende
  Geder som naturpleje
 • Hvis du ønsker at anvende
  Geder som naturpleje
 • Hvis du ønsker at anvende
  Geder som naturpleje
 • Hvis du ønsker at anvende
  Geder som naturpleje

Geder som naturplejere

Fordele ved geder

Geden har ligesom fåret en bevægelig overlæbe og et smalt hoved, så den kan selektere føden bid for bid.

Mundhulen er meget kraftig, så den kan æde planter med torne. Tænder, kæbe og tyggemuskler er så stærke, at de kan bide grene med en diameter på op til 1 cm.

Geden græsser helst i skulderhøjde og opad.

Den kan græsse i op til 2 meters højde. Den græsser helst kun ned til 6-10 cm over jordoverfladen.

Geden er den mest effektive kratrydder. Græsning med geder giver stort set ingen opvækst af vedplanter.

Den kan meget præcist selektere arter og plantedele.

Græsningen giver en varieret plantestruktur med grovmasket, stedvis finmasket mosaik af tætgræssede plæner og områder med højere plantestrukturer.

Geden græsser ofte højt i vegetationen. Den er ”topgræsser” og foretrækker alt over skulderhøjde.

Geden foretrækker den mest næringsrige del af vegetationen, men har også behov for strukturrigt foder.

Den foretrækker buske og høje urter, som i gennemsnit udgør ca. 60 % af føden. Den foretrækker de yngre træer og buske.

Geden æder mange forskellige vedplanter, f.eks. ask, eg, alm. røn, tjørn, hyld, pil, brombær og roser.

Geden æder gerne lysesiv og hedelyng.

Geder er mere selvstændige og selvhjulpne end får og gode til at forsvare sig. De er gode til at færdes i meget stejlt terræn.

Ulemper ved geder

Græsning med geder kan resultere i en relativt artsfattig vegetation med flest græsser og halvgræsser. Græsningsfølsomme arter reduceres.

Geder trives ikke på våd og blød bund, og de er dårlige til at gå ude i vinterhalvåret.

De kan være svære at holde inde og kræver et solidt hegn bedst er elhegn.

Geder bryder sig ikke om koldt og vådt vejr. Derfor foretrækker de hvis der adgang til ly.

Offentlig adgang på arealer med geder

Generelt er der ingen problemer i at færdes på arealer, hvor der går geder.

Besøgende bør undgå at medbringe hunde på arealer med geder, da geder er meget nysgerrige og opsøgende, og måske kan angribe hunden.

Kilder

 • Græsning og høslæt i naturplejen, Rita M. Buttenschøn
 • Kødkvæg som naturplejere - En manual omkring
 • afgræsning af naturarealer med kødkvæg
 • Pleje af hedelyng - opskrift, Mons Kvamme, Norge
 • Temahæfte Naturpleje, Dansk Fåreavl
 • Hyrdetimer, Håndbog i fårehold og naturpleje,
 • Annette Holmenlund, 2007.